Vásárlási feltételek - MyBuggy

_ Magyarország területén öt napos szállítási határidővel

Vásárlási feltételek

Ügyfélszolgálat

Premium Profile Kft.

+36307431005

www.mybuggy.hu

Garancia, jótállás, elállás

A mybuggy.hu termékeire a mindenkori jogszabályokban leírtak szerint vállal garanciát. Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. A feltétel nélküli elállásról bővebben itt olvashat. Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük lépjen kapcsolatba a az üzemeltetővel. Amennyiben él az elállás jogával, a mybuggy.hu csak  az eredeti számlával vagy nyugtával együtt, sértetlen, nem értékcsökkent állapotban és összes tartozékával együtt vesszük vissza termékeinket. A visszaküldés postaköltsége a vásárlót terheli.

A vonatkozó törvényi előírás alapján a fogyasztó, az áru kézhezvételét követően, 14 munkanapon belül, indoklás nélkül elállhat a távollévők között kötött fogyasztói szerződéstől.

Az eredeti számlával vagy nyugtával együtt, sértetlen, nem értékcsökkent állapotban és összes tartozékával együtt vesszük vissza termékeinket. Ha a csomagolás sérült, újracsomagolási díjat számítunk fel. A csomag visszaérkezésekor ellenőrizzük a csomag súlyát, tartalmát.
Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Fogyasztó a kiszállított termék, termékek esetleges sérüléseiről, eladót és a szállítmányozó céget is 24 órán belül köteles írásban értesíteni.A bejelentés elmulasztása miatt a későbbiekben a terméken bekövetkezett bárminemű sérülésért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A terméken a használat során keletkezett külséremi nyomok nem képezik garancia tárgyát.  

Amennyiben az átvett árut vissza kívánja küldeni (eláll a szerződéstől), kérjük, írásban jelezze szándékát az alábbi email címre: contact@mybuggy.hu

A termék visszaküldésének költségét, a fogyasztó állja.Portós,díjhátralékos és utánvételes küldeményeket nem veszünk át.

 

Letölthető elállási nyilatkozat.

 

Online vásárlás és elállási jog

 

A webes vásárlás legjelentősebb előírásait a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza, melynek főbb szabályait az alábbiakban emeltük ki.

Vállalkozó vásárló és az elállási jog

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni, vállalkozás-vállalkozás közötti jogviszonyra nem vonatkozik. Vagyis ha vállalkozásként rendel a webáruházból, bizonyos speciális jogok nem illetik meg, mint például a 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog.

 

Mire nem vonatkozik a szabályozás?

Nem vonatkozik a rendelet például a szerencsejátékokra, pénzügyi szolgáltatások szerződésére, ingatlan adásvételére, utazási szerződésre, üdülési jog vásárlására, ételkiszállításra. Nem minősül üzlethelyiségen kívül kötött szerződésnek a vásáron, piacon és közterületen végzett értékesítő tevékenység.

 

Fontos szabályok, nem csak online vásárlás esetében

Ha a vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít, a vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. Vagyis a rendelet hatálya alá tartozó vállalkozás, ha működtet telefonos ügyfélszolgálatot, akkor az csak normál díjas percdíjjal üzemeltetheti.

A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel.

A vállalkozás a kellékszavatosság, a termékszavatosság és a jótállás fogalmak pontos és megfelelő használatával köteles megadni a szerződéskötést megelőző előírt tájékoztatást olyan módon, hogy a fogyasztó számára világos és egyértelmű legyen az e fogalmak jelentése közötti különbség. A rendelet 3. mellékletében található erre mintatájékoztató.

Ha a vállalkozás nem tett eleget a rendeletben előírt valamennyi járulékos költségre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, vagy nem tünteti fel, hogy a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, akkor a fogyasztó nem köteles megfizetni e költségeket. Vita esetén ezen tájékoztatási kötelezettség teljesítésének bizonyítása a vállalkozást terheli.

Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget e bekezdésben foglalt kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmiségre azonban csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

Ha a vállalkozás távollevők közötti szerződés megkötését telefonon kezdeményezi, a telefonbeszélgetés megkezdésekor tájékoztatni kell a fogyasztót a vállalkozás nevéről, illetve annak a vállalkozásnak a nevéről, akinek a nevében telefonál, valamint arról, hogy a telefonhívás szerződés megkötésére irányul.

 

Kéretlen küldemény

A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerződés (kéretlen küldemény). A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

 

Elállási jog:  14 naptári nap

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási (illetve bizonyos esetekben felmondási) jog illeti meg.

A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében a termék átvételének napjától,
 • szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy naptári napon belül gyakorolhatja. A rendelet kimondja továbbá, hogy az elállási jogot a szerződés megkötése és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja a fogyasztó. Ha a vállalkozás az elállási, illetve felmondási joggal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.

A fogyasztók számára segítségül a jogszabály melléklete tartalmaz egy elállási nyilatkozat mintát is, ugyanakkor az elállásra irányuló szándékot nem csak e minta felhasználásával, hanem bármilyen, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal jelezheti a fogyasztó. A fogyasztót terheli az elállási nyilatkozat megfelelő határidőben történő benyújtásának igazolása, így továbbra is javasolt az elküldött e-mailek másolatát lementeni, képernyőmentést készíteni, vagy a posta úton feladott küldeményt tértivevénnyel feladni.

 

Mikor kell visszafizetnie a vételárat a vállalkozásnak?

A vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy naptári napon belül kell visszatérítenie a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (például postaköltség). Ha azonban a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a vállalkozás mindaddig visszatarthatja az ellenszolgáltatás összegét, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozást a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

 

Milyen költség terheli a fogyasztót az elállás kapcsán?

A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak (pl. termékbemutatón vásárolt masszázsfotelt), akkor a vállalkozásnak saját költségén kell visszafuvaroznia a terméket, ha az jellegénél (pl. méreténél) fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

 

Mikor nem állhatunk el a szerződéstől?

A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát például

 • olyan termék esetében, mely nem előre legyártott, hanem személyre szabottan a fogyasztónak, megrendelésére készült;
 • romlandó termékek esetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (tehát az ilyen termék esetében is van elállási jog, ha annak csomagolását nem bontja meg a fogyasztó);
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.Termékeinkre, a hatályos törvényi rendelkezésekkel összhangban 12 hónap szavatosságot biztosítunk. A szavatosság érvényesítésének alapfeltétele, a vásárláskor kapott számla vagy nyugta megléte és bemutatása. Ennek hiányában szavatossági igényt nem áll módunkban elfogadni.A jótállás nem terjed ki a termékekkel együtt értékesített  beépített munka akkumulátorra.A beépített munka akkumulátorra 6 hónap garancát vállalunk.
Alkatrészek esetén, a bizonylat mellett, kérjük a szakműhelytől a beszerelésről kiállított származó számla vagy nyugta bemutatását, mert csak szakszerűen beszerelt alkatrészekre vállalunk szavatosságot.
Szavatossági igény bejelentése előtt, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megkönnyíthessük a bejelentéssel kapcsolatos ügyintézést.

Amennyiben a megrendelt termékkel kapcsolatban bármiféle hibát tapasztal, kérem írjon nekünk.

Csomagküldés

Kérjük olyan címet adjon meg, ahol a futár Önt hétköznap (hétfôtôl-péntekig) munkaidőben (8-16ig) eléri. A futár sikertelen kézbesítés esetén a következő napon újra megpróbálja kézbesíteni a küldeményt. Kérjük a megrendelôlapon olyan telefonszámot adjon meg, ahol a futár a fenti napokon és idôben Önt el tudja éri, amennyiben kézbesítési probléma merülne fel. Amennyiben másodszori alkalomra sem sikerül a kézbesítés, a megrendelt árut a futár a feladónak visszaküldi. Az így felmerülô ismételt kézbesítési díj szintén a megrendelôt terheli. Amennyiben munkahelyi címre kéri a szállítást, kérem ne felejtse el megadni a cég nevét is, illetve egyéb adatokat mely alapján a futár a kézbesítést a legegyszerübben el tudja végezni.

 

Egyéb panaszkezelés

 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének v) pontja előírja a vállalkozás számára, hogy a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról tájékoztassa a fogyasztót.

E körben fontos utalni az Fgytv. 29 . § (11) bekezdésére, amely alapján a vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a törvényben rögzített tartalommal és határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. Az 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti online vitarendezési platform alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. 

A Békéltető Testület elérhetősége

Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

 

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: +36 94 312-356

Fax: +36 94 316-936

Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs

e-mail: bea@vmkik.hu

 

ODR

Online vitarendezés. Gyors. Méltányos. Kényelmes.

Az Európai Bizottság új platformot indított, mely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését. Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a https://webgate.ec.europa.eu/odr linkre kattintva három egyszerű lépésben tölthetik ki a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a felhasználók a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják. A platform többnyelvű; fordítói szolgáltatás révén segíti a különböző európai országokból származó feleket érintő viták rendezését.

Fizetési feltételek

 

Utánvétes fizetés
A megrendelt terméket a megrendelő kézhezvételekor fizeti.

Bankkártyás fizetés
Webaruhazunk reszere az OTP Bank Nyrt. biztositja a kartyaelfogadas leheto seget, biztonsagos, SSL protokollt hasznalo kartyaelfogado rendszere altal. Bankkartyas fizeteskor Ont atiranyitjuk az OTP Bank fizeto oldalara, igy a fizetes kozvetlenul a Bank altal uzemeltetett, a nemzetkozi kartyatarsasagok szabalyai es biztonsagi elo irasai szerint mu kodo oldalon tortenik, es nem a webaruhaz oldalan. Az internetes aruhaz az On kartya-, illetve a mogotte allo szamla adatainak, szamanak, lejarati datumanak semmilyen formaban nincs birtokaban, abba betekintest nem nyerhet.

Kerjuk, keszitse elo kartyajat! A bankkartyaval torteno fizeteshez az alabbi adatokra lesz szuksege:
• 
Kartyaszam (A kartya elo lapjan dombornyomassal vagy nyomtatassal szereplo , 13-19 jegyu szam.)
• 
Lejarati datum (A kartya elo lapjan dombornyomassal vagy nyomtatassal szereplo , hh/ee formatumu szam.)
• 
Ervenyesitesi kod (A kartya hatlapjan az alairasi panelen talalhato szamsor utolso harom jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben az On kartyajan nem szerepel ilyen kod, a fizeto oldalon talalhato, erre vonatkozo mezo t legyen szives uresen hagyni!)

Aruhazunkban az alabbi kartyatipusokkal fizethet:

 • MasterCard (dombornyomott)

 • Visa (dombornyomott)

 • American Express (dombornyomott)

 • Electron (nem dombornyomott) Ezen kartyak eseteben a kibocsato bank hatarozza meg, hogy leheto ve teszi-e a kartya internetes hasznalatat. Amennyiben az On Electron kartyajat kibocsato bank engedelyezte az interneten valo kartyahasznalatot, On termeszetesen fizethet kartyajaval internetes aruhazunkban. Pontos informacioert kerjuk, forduljon a kartyajat kibocsato bankhoz! Az OTP Bank altal kibocsatott kartyak termeszetesen elfogadhatok.

 • Maestro Az OTP Bank internetes fizeto feluleten barmely bank altal kibocsatott Maestro kartya elfogadhato. Az elfogadas feltetele, hogy az On kartyajat kibocsato bank is tamogassa a Maestro kartyak e-commerce tranzakciokra torteno felhasznalhatosagat. Kerjuk, konzultaljon a bankjaval!

Az internetes kartyaelfogadas biztonsaganak tovabbi novelese erdekeben az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgaltatast. A szolgaltatas lenyege, hogy a kartyabirtokos reszere a fizetesre hasznalt kartyat kibocsato bank megad vala- milyen plusz azonositasi leheto seget, amely a tranzakcio soran elleno rzesre kerul, es egyertelmu en azonositja a kartyat hasznalo szemelyt.

Amennyiben az On kartyajat kibocsato banknal nem elerheto a VbV/MSC szolgaltatas, vagy On azt nem igenyelte, a fizetesi folyamat nem valtozik. A webaruhaz atiranyitja Ont az OTP oldalara, ahol megadja kartyajanak adatait (kartyaszam, lejarati datum, ervenyesitesi kod), es megtortenik a vasarolt aruk/szolgaltatasok ellenertekenek kiegyenlitese.

Amennyiben az On bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgaltatassal, es On ezt igenybe veszi, a fizetesi tranzakcio folyamata megvaltozik. Kartyaja adatait (kartyaszam, lejarati datum, ervenyesitesi kod) tovabbra is OTP Bank fizeto feluleten kell megadnia. Ezt koveto en azonban a Bank automatikusan atiranyitja Ont a kartyajat kibocsato bank megfelelo oldalara, ahol vegre kell hajtania az azonositasi eljarast. A sikeres azonositast koveto en a fizetesi tranzakcio folytatodik, On ertesitest kap a tranzakcio sikeressegero l, es visszairanyitasra kerul a webaruhazi feluletre. Amenynyiben az azonositast nem tudja vegrehajtani, a tranzakcio sikertelenul zarul. 

 

Üzleti feltételek

Virtuális üzletünkben kizárólag elektronikus módon, az áruház weboldalán (http://www. mybuggy.hu) vásárolhat. Rendeléseiket telefonon és E-Mailben nem tudjuk teljesíteni. Webes áruházunkat úgy alakítottuk ki, hogy felhasználóbarát módon tudják leadni rendelésüket. Ha azonban mégis valamilyen probléma merülne fel a vásárlás alatt, kérjük lépjen kapcsolatba a shop üzemeltetőjével. A mybuggy.hu regisztrálása nélkül is tudja rendelését teljesíteni. Ebben az esetben adatait nem rögzíti rendszerünk, így minden vásárlás alkalmával újból meg kell minden adatát adni. Amennyiben több terméket is szeretne vásárolni, nem szükséges minden tételt egyenként megrendelni, mivel a virtuális kosárba tetszőleges mennyiségű terméket is berakhat. Sikeres megrendelés esetén a rendszer automatikusan egy visszaigazoló E-mailt küld, melyben megtekintheti rendelésének tételeit, ill. a rendelés sorszámát. Amennyiben a megrendelés után 10 perc elteltével sem kap visszaigazolást, kérem lépjen kapcsolatba velünk. A weboldalon feltüntetett árak bruttó árak. Megrendelésével a vásárló elismeri, hogy jogi felelősségnek tudatában van. A mybuggy.hu fenntartja a jogot, hogy a megrendelés valódiságát ellenőrizze.

Az esetlegesen előforduló hibákért az árakban és a termékek szövegében elnézést kérünk, de a hibázás jogát fenntartjuk.


 

Top termékek

Copyright © 2017 - MyBuggy.hu
Webdesign és Webshop megvalósítás: WebMark Europe